محمدرضا درویشی

کتب:

بیست ترانه محلی فارس 1364

هفت اورنگ 1370

نگاه به غرب 1373

درباره هنر و ادبیات 1373

مقدمه‌ای بر شناخت موسیقی نواحی ایران 1373

نوروزخوانی 1376

موسیقی و خلسه 1378

از میان سرودها و سکوت‌ها (مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها، گفتگوها و اظهار نظرات) 1380

دائرةالمعارف سازهای ایران (1) 1380

دائرةالمعارف سازهای ایران (2) 1384

سازشناسی‌ ایرانی 1388

فصلنامه ماهور (3،4،8،11،12،13،46،65،70،71)

دائرةالمعارف سازهای ایران (3) 1402