محمدتقی مسعودیه

کتاب‌ها و مقالات دکتر مسعودیه به چهار زبان فارسی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی عبارتند از:

 1. Mohammad Taghi Massoudieh. Āvāz-e-šūr-, Zur Melodiebildung in der Persischen Kunstmusik. Gustav Bosse, Regensburg 1968.
 2. und Josef Kuckertz, Muzik in Būšehr (sūd Iran). Emil Katzbichler. Müncgen – Salzburg 1976.
 3. Radif Vocal de le Musique Traditionnelle de L’Iran. Version de Mahmüd-e-Karīmī. Editions soroushe, Tehran 1987.
 4. Muzik in Balüčestān, Teil, II. Karl Dieter Wagner, Hamburg 1988.
 5. Manuscrits Persans Concernant la Musique. RISM, B XII, Henle Verlag, München 1996.
 6. محمد تقی مسعودیه. تجزیه و تحلیل چهارده ترانۀ محلی ایران. انتشارات ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر. تهران: 1353.
 7. یوزف کوکرتز. موسیقی بوشهر. انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران. تهران: 1356
 8. ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی)، کتاب اول (آوانویسی و تجزیه و تحلیل). انتشارات انجمن موسیقی ایران. مؤسسۀ فرهنگی-هنری ماهور. تهران: 1376.
 9. ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران (به روایت محمود کریمی)، کتاب دوم (آوانویسی آموزشی، به همراه شش کاست). انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، انجمن اشاعه و اعتلای موسیقی. تهران: 1356.
 10. موسیقی تربت جام. انتشارات سروش. تهران: 1359.
 11. موسیقی بلوچستان، تهران: انتشارات سروش. 1364.
 12. مبانی اتنوموزیکولوژی. تهران: انتشارات سروش. 1365.
 13. موسیقی مذهبی ایران، کتاب اول (موسیقی تعزیه). تهران: تهران: سروش، 1367.
 14. موسیقی ترکمن. تهران: مؤسسۀ فرهنگی-هنری ماهور. 1379.
 15. سازشناسی. تهران: سروش، 1389.
 16. سازهای ایران. تهران: نگار، 1384.

فهرست مقالات منتشر شده:

 1. Mohammad Taghi Massoudieh. Die Melodie Matnawi in der Persischen Kunstmisik. Orbis Musicae. Volume one, Number one. Tel-Aviv University. 1971. S. 57-66.
 2. Hochzeitsliederaus Balüčestān. Jahrbuch für Musikalische volks-u. Völkerkunde, B7. Berlin, New York 1973. S. 58-69.
 3. Tradition und wandel in der Persischen Musik des 19. Jahrhunderts: Musikkulturen Asiens Afrikas und Ozeaniens im 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Robert Günther. Gustav Bosse Verlag Regensburg 1973. S. 73-94.
 4. und Josef Kuckertz. Volksgesänge aus Iran. Beiträge zur Musik des Vorderen Orients und seinen Einflussbereichen. Kurt Reinhard zum 60. Geburstag. Baessler-Archiv. Neue Folge. B XXIII 1975. S. 217-229
 5. Die Musikforschung in Iran. Eine bibliographische übersicht: Acta Musicologica Vol. XLVIII. 1976: Fasc. I. Januar-Juni. S. 12-20.
 6. Beziehungen Zwischen Persischen Volksmelodien und der Persischen Kunst-und Volksmusik: Rural/Urban Interchange in the Musics of South and West Asia, (International Musicological Society. Twelfth Congress. Berkeley. 21-22 Aug. 1977). S. 612-616.
 7. Die Kusikforschung in Iran. Eine Bibliographische übersicht (Fortsetzung): Acta Musicologica. Vol. LII. 1980. Fasc. II. Juli-Dezember. S. 79-83.
 8. Der Islam: Religiöse Autoritäten und Musik. Ein Symposium. Herausgegeben von Dorothea Baumann und Kurt von Fischer. Johannes Stauda verlag Kassel 1984. S. 58-66.
 9. Music of Būšehr: Encyclopaedia Iranica. Edited by Ehsan Yarshater. Vol. IV. Fascicle 6. London and New York 1990. Pp. 572.
 10. Der Begriffe des Maqām in der Persischen Volksmusik: Von der Vielfalt Musikalischer Kultur. Festschrift für Josef Kuckertz. Herausgegeben von Rüdiger Schumacher. Anif/Salzburg 1992. S. 311-334.
 11. Die Begriffe Maqām und Dastgāh in der Turkmennischen Musik des Iran. Regional Maqām Traditionen in Geschichte Gegenwart. Teil 2. Materialien der Arabeitstagung der Study Grup Maqām des International Council for Traditional Music. Herausgegeben von Jürgen Ensler und Gisa Jähnichen. Berlin 1992. S. 377-397.
 12. Hosayn Esmāilzāda (Kamānča Master): Encyclopaedia Iranica. Edited by Ehsan Yarshater. London and New York.
 13. Egbāl Soltān: ): Encyclopaedia Iranica. Edited by Ehsan Yarshater. London and New York.
 14. Le terme de Maqām dans les Traites et les Manuscrits Persans sur la musique.
 15. محمد تقی مسعودیه. تغییر و تحول ملودی در ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران. یادنامه استاد محمود کریمی. تهران. 1364.
 16. چند صدایی در موسیقی ایران. مجلۀ دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران. شمارۀ 3. بهار 1377.
 17. تقسیم بیاتی. فصلنامۀ موسیقی ماهور. شمارۀ 1. پاییز 1377.
 18. سوفیا لیسا (Zofia Lissa). دربارۀ جوهر آثار موسیقی. ترجمۀ محمد تقی مسعودیه. مجلۀ موسیقی. شملرۀ 117. تیر و مرداد 1347 و شمارۀ 118 و 119. شهریور تا آذر 1347.
 19. یوزف کوکرتز (Josef Kuckertz). خصوصیات ملودی در موسیقی سنتی خاورمیانه، هند و جنوب شرقی آسیا. ترجمۀ محمد نقی مسعودیه. انتشارات دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران. شمارۀ 101. اسفند1351.

فهرست آهنگسازی:

 1. چهار لید برای سوپرانو و پیانو (اشعار از عمر خیام نیشابوری). تاریخ تصنیف: 1335 تا 1336. آذر دی 1339 (1957، دسامبر 1960)
 2. دو موومان برای ارکستر زهی. تاریخ تصنیف 1347. چاپ شده: دو موومان برای ارکستر زهی. انتشارات ادارۀ کل آموزش هنری وزارت فرهنگ و هنر. چاپ اول. تهران 1357.
 3. سرود برای کُر و ارکستر سمفونیک تاریخ تصنیف: 17 اسفند 1347 (7 مارس 1969)
 4. تنظیم آهنگ محلی «دست به دستمالم» برای سوپرانو و کُر تاریخ تنظیم: فروردین و اردیبهشت 1347 (آوریل 1969)
 5. تنظیم آهنگ محلی «لالایی» برای سوپرانو و کُر
 6. تنظیم آهنگ‌های محلی «هی یار هی یار»، «دَمکُل»، «خرده کیجا» و «وَمَکه»برای کُر
 7. مارش برای ارکستر نظامی با پیانو.
 8. فانتزی برای ارکستر زهی. تاریخ تصنیف: 10 خرداد 1349 (31 مه 1970)
 9. سرود سازمان زنان برای کُر و ارکستر سمفونیک. تاریخ تصنیف: 29 شهریور 1349 (20 سپتامبر1970)
 10. سرود دانشگاه جندی شاپور برای کُر و پیانو. تاریخ تصنیف 4 اردیبهشت 1350 (24 آوریل1971)
 11. اورتور برای ارکستر سمفونیک تاریخ تصنیف 16 آذر 1351 (7 دسامبر 1972)
 12. شاکون و ایمیتاسیون برای ارکستر زهی تاریخ تصنیف: 18 بهمن 1352 (7 فوریۀ 1974)
 13. موومان سمفونیک تاریخ تصنیف: 9 بهمن 1354 (29 ژانویۀ 1976)
 14. اجرا و ضبط شده: Nürnmberger Symphoniker 3LP, Colosseum. Bestell-Nr. Colos SM 1501       
 1. کوارتت زهی در یک موومان  تاریخ تصنیف: 15 بهمن 1357 (4 فوریۀ 1979)
 2. واریاسیون سمفونیک ایستار تاریخ تصنیف: 3 فروردین 1363 (23 مارس 1984)
 3. سوییت ایرانی
 4. دو موومان برای ارکستر زهی (تجدید نظر)
 5. محلی برای پیانو تاریخ تصنیف: شهریور، مهر 1375 (سپتامبر 1996)
 6. قطعۀ سمفونیک ناتمام. شاوروان مسعودیه هنگام نگارش صفحۀ 8 این اثر نا تمام در عصر روز دوازدهم بهمن ماه 1377 درگذشت.

برخی کنفرانس‌ها و سمپوزیوم هاب بین‌المللی:

-استراسبورگ، شهریور 1361 (29 اگوست تا 3 سپتامبر 1982)

-برلین- آلمان (Maqam-ICTM)، فروردین 1371 (23 تا 28 مارس 1992)، موضوع مقاله: مفهوم مقام و دستگاه در موسیقی ترکمنی ایران.

-استراسبورگ، خرداد 1374 (6 تا 8 ژوئن 1995)

-پاریس، آبان 1376 (1997)

-استانبول (Maqam-ICTM)، مهر 1377 (1998)، موضوع مقاله مفهوم مقام در موسیقی کُرمانج

متاسفانه با وفات ایشان فرصت شرکت و ارائۀ مقاله در کنفرانسی که قرار بود در فروردین ماه 1378 در لندن برگزار شود میسر نشد. (برای دریافت پارتیتورهای دکتر محمدتقی مسعودیه به پروفایل ایشان در بهش آهنگسازان سر بزنید.)