ساسان فاطمی

تحصيلات

1) کارشناسى, ,1376 مردم شناسى (گرايش اتنوموزيکولوژى, پاريس 10 نانتر
2) کارشناسى ارشد, ,1377 مردم شناسى (گرايش اتنوموزيکولوژى, پاريس 10 نانتر
3) دکترى, ,1384 قوم-موسيقى شناسى (اتنوموزيکولوژى, پاريس 10 نانتر

کتاب‌هاى تاليفى

1) Gay Jenifer Breyley, and Sasan Fatemi. “Iranian Music and Popular Entertainment: From Motrebi to Losanjelesi and beyond.” London:
Routledge, 2016.
2) ساسان فاطمى و محمد افتخارى . “موسيقى و زندگى موسيقايى مازندران: مسئله ى تغييرات.” : موسسه ى فرهنگى هنرى ماهور، .1381
3) ساسان فاطمى. “ريتم کودکانه در ايران: پژوهشى پيرامون وزن شعر عاميانه ى فارسى.” : موسسه ى فرهنگى-هنرى ماهور، .1382
4) حسين عليزاده ، هومان اسعدى، مينا افتاده ، على بيانى ، مصطفى کمال پورتراب و ساسان فاطمى. “مبانى نظرى و ساختار موسيقى ايرانى.” :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى-چشم انداز، .1386
5) ساسان فاطمى. “موسيقى پنج قاره: چشم اندازى از موسيقى پنج قاره ى جهان: آسيا ،اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و آمريکا (گردآورى و تأليف، به
همراه پنج لوح فشرده).” تهران: انجمن موسيقى ايران، .1393
6) ساسان فاطمى. “موسيقى پنج قاره: چشم اندازى از موسيقى پنج قاره ى جهان: آسيا ،اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و آمريکا (گردآورى و تأليف، به
همراه پنج لوح فشرده).” تهران: انجمن موسيقى ايران، .1393
7) ساسان فاطمى. “موسيقى پنج قاره: چشم اندازى از موسيقى پنج قاره ى جهان: آسيا ،اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و آمريکا (گردآورى و تأليف، به
همراه پنج لوح فشرده).” تهران: انجمن موسيقى ايران، .1393
8) ساسان فاطمى. “موسيقى پنج قاره: چشم اندازى از موسيقى پنج قاره ى جهان: آسيا ،اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و آمريکا (گردآورى و تأليف، به
همراه پنج لوح فشرده).” تهران: انجمن موسيقى ايران، .1393
9) ساسان فاطمى. “موسيقى پنج قاره: چشم اندازى از موسيقى پنج قاره ى جهان: آسيا ،اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و آمريکا (گردآورى و تأليف، به
همراه پنج لوح فشرده).” تهران: انجمن موسيقى ايران، .1393
10) ساسان فاطمى. “فرهيختگى در محيط مردمى: غزل خوانى تهرانى و بسترهاى فرهنگى – اجتماعى آن.” تهران: ماهور، .1398
11) ساسان فاطمى. “ما و موسيقى و بعضى چيزهاى ديگر.” تهران: ماهور، .1400

کتاب‌هاى ترجمه شده

1) ساسان فاطمى. “رساله در بيان موسيقى شرقى و مقايسه آن با موسيقى اروپايى.” : فرهنگستان هنر، .1385

کتاب هاى غير از تاليف و ترجمه

1) ساسان فاطمى. “پيدايش موسيقى مردم پسند در ايران: تأملى بر مفاهيم کلاسيک، مردمى، مردم پسند.” تهران: مؤسسه فرهنگى – هنرى
ماهور، .1392
2) ساسان فاطمى. “جشن و موسيقى در فرهنگهاى شهرى ايرانى.” تهران: ماهور، .1393
مقالات چاپ شده در نشريات بينالمللى
azerbaïdjanais.” RTMMAM (Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen) 7، 7 (1392): 87-103″ .فاطمى ساسان) 1
.La musique classique en fête: Le cas du muqâm
en Iran.” RTMMAM (Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen) 1، 8 (1395): 83-106″ .فاطمى ساسان) 2
.Rythmique enfantine
۲
et populaire.” RTMMAM (Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen) 1، 10 (1395): 31-60″ .فاطمى ساسان) 3
.Quelques réflexions sur les notions classique
4) Sasan Fatemi. “Le chanteur silencieux, un apercu de la vie musicale en Iran.” Cahier d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et le
Monde Turco-iranien (CEMOTI 29, no. — (2000): 321-333.
5) Sasan Fatemi. “Music, Festivity, and Gender in Iran From the Qajar to the Early Pahlavi period.” Iranian Studies 38, no. 3 (2005):
399-416.
6) ساسان فاطمى. “سازمان ادارى موسيقى و قشرهاى فرهنگى در جامعه.” مقالات پژوهشى سازمان ادارى و هنر ،- — (1380): .68-57
7) ساسان فاطمى. “ضرورت نوآورى در موسيقى ايرانى.” کتاب سال هنر ايران ،- — (1382): .235-228
8) ساسان فاطمى. “مرورى بر موسيقى فولکلور اروپا.” موسيقى دان ،- 1 (1383): .29-26
9) ساسان فاطمى. “تصنيف و سير تحول آن.” کرشمه ،- 1 (1383): .-
10) هومان اسعدى، ژان دورينگ و ساسان فاطمى. “چکيده مقالات و کتاب هاى موسيقى – موسيقى و هنرهاى نمايشى.” چکيده هاى ايرانشناسى
.15-1 :(1383) 24 ،-
11) ساسان فاطمى. “موسيقى عاشقى آذربايجان شرقى.” دفترچه سى دى ،- 2 (1383): .9-4
12) ساسان فاطمى. “موسيقى عاشقى آذربايجان شرقى دئيشمه عاشق على کليبرى و ليلى خانم.” دفترچه سى دى ،- — (1384): .10-4
13) ساسان فاطمى. “همکارى در ترجمه چکيده هاى ايران شناسى.” چکيده هاى ايران شناسى ،- 25 (1384): 20-1 .2-272
14) ساسان فاطمى. “چکيده مقالات و کتاب هاى مربوط به موسيقى.” 245-252 :(1384) 26 -، Iranica Abstracta.
15) ساسان فاطمى. “تار مالک منصورف.” دفترچه همراه سى دى تحقيقاتى ،- — (1384): .8-4
16) ساسان فاطمى. “ترانه.” دائره المعارف بريتانيکا (ادبيات باستانى) ،14 — (1385): .256-252
17) ساسان فاطمى. “ترجمه چکيده هاى ايرانشناسى.” چکيده هاى ايرانشناسى ،26 26 (1385): .-
18) ساسان فاطمى. “نقد موسيقى: طرح چند سال.” مقالات اولين و دومين هم انديشى نقد هنر (1382 و 1383) ،- 6 (1385): .58-49
19) ساسان فاطمى، پوپک رفيع نژاد و انيس دو ويکتور . “چکيده ى مقالات و کتاب هاى مربوط به موسيقى.” 287-299 :(1386) 28 28، Iranica
.Abstracta

مقالات چاپ شده در نشريات داخلى

1) ساسان فاطمى و امير پوريانسب . “مسايل و مشکلات اجرايى هدفهاى گزارشگرى مالى.” بررسى هاى حسابدارى و حسابرسى ،4 15و14
.145-115 :(1374)
2) ساسان فاطمى. “اتنوموزيکولوژى : يک بازبينى شناخت شناسانه و پيشنهاد دو مدل تحقيق.” فصلنامه هميار ،- 39 (1378): .151-138
3) ساسان فاطمى. “يک شکل جهانى براى يک نوع جهانى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 3 (1378): .82-69
4) ساسان فاطمى. “پيوند تصوف با فتوت.” مطالعات باستان شناسى ،- 150 (1378): .98-70
5) ساسان فاطمى. “موسيقى قدسى در گواتى و سماع.” فصلنامه هميار ،- 40 (1378): .195-176
6) ساسان فاطمى. “بررسى دو آواز مازندرانى. بحثى درباره وزن فهلويات و اشعار غيرفارسى در آوازهاى محلى.” فصلنامه هميار ،- 42 (1378):
.168-146
7) ساسان فاطمى. “آواز روح.” نامه فرهنگستان-فرهنگستان زبان و ادب فارسى ،- 14و15 (1378): .185-141
8) ساسان فاطمى. “عبدالقادر مراغى.” نامه فرهنگستان-فرهنگستان زبان و ادب فارسى ،- 14و15 (1378): .282-273
9) ساسان فاطمى. “موسيقى عامه و اقتصاد بازار.” فصلنامه هميار ،- 43 (1379): .130-118
10) ساسان فاطمى. “موسيقى و ماوراءالطبيعه.” فصلنامه هميار ،- 46 (1379): .154-144
11) ساسان فاطمى. “اتنوموزيکولوژى و دموکراسى موسيقايى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 11 (1380): .57-47
12) ساسان فاطمى. “موسيقى مردمى/موسيقى کلاسيک.” فصلنامه هميار ،- 47 (1380): .157-145
13) ساسان فاطمى. “مطرب ها از صفويه تا مشروطيت.1” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،3 12 (1380): .39-27
14) ساسان فاطمى. “مطرب ها از صفويه تا مشروطيت.2” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،4 13 (1380): .54-39
15) ساسان فاطمى. “لوطى ها و موسيقى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،4 16 (1381): .120-83
16) ساسان فاطمى. “موسيقى و جشن در فرهنگک هاى ايرانى.” نامه انسان شناسى ،1 2 (1381): .145-133
17) ساسان فاطمى. “شکل گيرى روحوضى و تحول سنت مطربى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،5 18 (1381): .-
۳
18) ساسان فاطمى. “شنود موسيقايى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،5 20 (1382): .165-141
19) ساسان فاطمى. “نگاهى گذرا به پيدايش و رشد موسيقى مردم پسند ايران : از ابتدا تا سال .1357” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،5 28 (1382):
.40-27
20) زاون هاکوپيان و ساسان فاطمى. “گرايش به دورگه سازى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،6 23 (1383): .179-173
21) ژاک شارپانتيه و ساسان فاطمى. “آيا موسيقى هاى شرقى مى توانند شکل هاى تازه اى به آهنگسازان غربى الهام کنند.” فصلنامۀ موسيقى
ماهور ،- 23 (1383): .189-185
22) ساسان فاطمى و صالح المهدى . “مشکلات حفظ شکل هاى سنتى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،6 23 (1383): .183-181
23) ساسان فاطمى. “نت نگارى ابزارى براى حفظ يا تخريب موسيقى اى که به صورت سنتى نت نگارى نمى شود.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 24
.178-175 :(1383)
24) ساسان فاطمى. “گزارشى موسيقايى از ايران دوردست.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،6 24 (1383): .206-191
25) ساسان فاطمى. “موسيقى معاصر به سبک غربى و مشکلات آن در ژاپن.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 24 (1383): .174-171
26) ساسان فاطمى. “نقد کتاب پژوهشى در موسيقى و سازهاى موسيقى نظامى دوره قاجار نوشته على بلوکباشى و يحيى شهيدى.” نامه انسان
شناسى ،- 3 (1383): .206-199
27) ساسان فاطمى. “يک پيام.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 25 (1383): .167-165
28) ساسان فاطمى. “اصول بنيانى موسيقايى در موسيقى مدال خاورميانه.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 24 (1383): .169-165
29) ساسان فاطمى. “مقدمه اى بر کنگره ى بين المللى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 25 (1383): .163-159
30) ساسان فاطمى. “تاملى بر گزارش.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 25 (1383): .177-175
31) ساسان فاطمى. “گزارش سخنرانى ها.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 25 (1383): .174-169
32) ساسان فاطمى. “ناشنوايى فرهنگى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،7 26 (1383): .130-103
33) ساسان فاطمى. “نگرشى به دو مفهوم آوازى ( تصنيف يا ترانه تصنيف و ترانه ).” فرهنگ و انديشه ،- 4 (1384): .29-26
34) ساسان فاطمى. “ساز ناکوک پژوهش.” فرهنگ و انديشه ،- 198 (1384): .29-26
35) ساسان فاطمى. “ترانه هاى تخت حوضى ( نقد کتاب کهنه هاى هميشه نو ).” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 28 (1384): .189-185
36) ساسان فاطمى. “پيوند شعر و موسيقى : قاعده يا سبکک.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،7 28 (1384): .158-137
37) ساسان فاطمى. “ناهنجارى هاى پژوهش موسيقى در ايران.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،8 32 (1385): .107-95
38) ساسان فاطمى. “موسيقى جدى و رسانه : نقش راديو – تلويزيون در ايجاد فرهنگ موسيقايى.” پژوهشهاى ارتباطى ،13 45و46 (1385): .63-41
39) ساسان فاطمى. “نکته هايى درباره ى شيوه ى گرفتن تار در قديم.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،9 33 (1385): .144-137
40) ژان ژاک روسو و ساسان فاطمى. “رقيمه در باب موسيقى فرانسوى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،9 34 (1385): .162-157
41) ساسان فاطمى. “موسيقى حاوى بيان احساسات نيست.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،- 34 (1385): .175-171
42) ساسان فاطمى. “چگونه به رکود رسيديم چگونه از آن خارج شويم.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،9 34 (1385): .232-221
43) ساسان فاطمى. “موسيقى : پديده ى اجتماعى يا اثر هنرى ( به بهانه انتشار دهمين سمفنى شاهين فرهت ).” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،35
.216-203 :(1386) 35
44) ساسان فاطمى و ژان دورينگ . “بداهه در موسيقى هنرى ايران.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،10 37 (1386): .177-171
45) ساسان فاطمى. “منابع عثمانى درباره ى گسترش تقسيم.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،37 37 (1386): .170-141
46) ساسان فاطمى. “بازنگرى مفاهيم بداهه و آهنگسازى و اهميت آنها در موسيقى ايرانى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،10 37 (1386): .247-239
47) رضا صميم و ساسان فاطمى. “پژوهشى جامعه شناختى در باب مصرف موسيقايى در بين افرادى با پايگاه هاى اجتماعى متفاوت ( مطالعه
موردى تهران ).” هنرهاى زيبا – معمارى و شهرسازى ،32 32 (1386): .135-127
48) ساسان فاطمى. “تئورى ويژگى هاى آن و رابطه ى آن با عمل موسيقايى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،38 38 (1386): .213-189
49) ساسان فاطمى و پريسا سادات بهبهانى نيا . “مقايسه مربوط بودن سود عملياتى در مقايسه با سود غير عملياتى در بازار سرمايه ايران.”
حسابدارى مديريت ،1 2 (1389): .-
50) ساسان فاطمى. “چهارپاره خوانى در ايران و برخى جنبه هاى فرمال آن.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،14 59 (1392): .99-79
51) ساسان فاطمى. “ريتم: از نقطه ى صفر تا وزن.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،15 60 (1392): .153-123
52) ساسان فاطمى. “سير نفوذ موسيقى غربى به ايران در عصر قاجار.” نامه هنرهاى نمايشى و موسيقى ،19 2 (1393): .16-5
۴
53) ساسان فاطمى. “ريتم چندزمانه در موسيقى ايرانى – عربى – ترکى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،17 67 (1394): .83-51
54) ساسان فاطمى. “غزل خوانى و جايگاه آن در فرهنگ موسيقايى ايران.” نشريه هنرهاى زيبا- هنرهاى نمايشى و موسيقى (نشريه دانشگاه
تهران) ،21 2 (1395): .76-69
55) ساسان فاطمى. “غزل خوانى و جايگاه آن در فرهنگ موسيقايى ايران (تجديد چاپ با تجديد نظر: حدود 40 درصد تغييرات و اضافات).” فصلنامۀ
موسيقى ماهور ،20 77 (1396): .52-31
56) ساسان فاطمى. “راست و چپ در موسيقى ايرانى: راست کوک/ چپ کوک، مضراب راست/ مضراب چپ.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،20 79
.54-37 :(1397)
57) بهرنگ نيک آئين و ساسان فاطمى. “از جشن عروسى تا مدرسه موسيقى: نظام استادشاگردى و تغييرات در روشهاى انتقال سنت در هنر
شعرى – موسيقايى عاشيقى.” نشريه هنرهاى زيبا- هنرهاى نمايشى و موسيقى (نشريه دانشگاه تهران) ،23 3 (1397): .76-67
58) آرمان گوهرى نسب و ساسان فاطمى. “تحول سنت باغشيگرى در ترکمن صحرا: موردى خاص از تغييرات موسيقايى.” نشريه هنرهاى زيبا-
هنرهاى نمايشى و موسيقى (نشريه دانشگاه تهران) ،24 3 (1398): .
59) ساسان فاطمى. “تأملاتى ديگر بر مفاهيم کلاسيک، مردمى، مردم‏ پسند و “فرهيختگى چندپاره”.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،21 84 (1398):
.61-31
60) سپهر سراجى و ساسان فاطمى. “بازشناسى ويژگى هاى مرکزى موسيقى ايرانى به عنوان عناصر هويت ساز در اين سنت.” نشريه هنرهاى
زيبا- هنرهاى نمايشى و موسيقى (نشريه دانشگاه تهران) ،25 2 (1399): .
61) ساسان فاطمى. “موسيقى مردم پسند: چند نکته کليدى.” فصلنامۀ موسيقى ماهور ،23 90 (1399): .
62) محمدرضا شرايلى و ساسان فاطمى. “سنجش نسبت ضربهاى6/8 در رنگ هاى موسيقى دستگاهى ايران (1357-1284ش.).” نشريه هنرهاى
زيبا- هنرهاى نمايشى و موسيقى (نشريه دانشگاه تهران) ،26 2 (1400): .
63) سپهر سراجى و ساسان فاطمى. “طبقه بندى مجموعه کارگان مرتبط با موسيقى کلاسيک ايرانى بر مبناى گفتمان هاى هويت در درون سنت.”
نشريه هنرهاى زيبا- هنرهاى نمايشى و موسيقى (نشريه دانشگاه تهران) ،26 4 (1400): .

همايش‌هاى بين‌المللى

1) Sasan Fatemi. “Music and Gender in Safavid Persia.” International Medieval Congress, Leeds.
2) Sasan Fatemi. “Tehran?s Motrebs and Cultural Change.” Crossroads Conference, Istanbul.
3) Sasan Fatemi. “Ghazal Khani and Gardankolofts: A Social Study of a Musical Genre.” The Sixth Biennial of Iranian Studies, London.
4) Sasan Fatemi. “Musique des élites et genèse de la popular music: Etude comparative des cas de l’Iran, de l’Egypte et de
l’Azerbaïdjan.” Congrès des musiques dans le monde de l’islam,.

همايش‌هاى داخلى

1) ساسان فاطمى. “در مضرات چارچوب نظرى اجبارى.” هم انديشى روشهاى پژوهش هنر در ايران: ساختارگرايى در فقدان ايده مندى و مساله
محورى، تهران.

داورى‌هاى انجام شده

1) جشنواره بين المللى فارابى ويژه تحقيقات علوم انسانى و اسلامى، تهران – ايران، 1392/05/03
2) جشنواره بين المللى فارابى ويژه تحقيقات علوم انسانى و اسلامى، تهران – ايران، 1392/06/23
3) جشنواره بين المللى فارابى ويژه علوم انسانى و اسلامى، تهران – ايران، 1395/08/12
4) جشنواره بين المللى فارابى ويژه علوم انسانى و اسلامى، تهران – ايران، 1395/09/25
5) جشنواره بين المللى خوارزمى، ايران – تهران، 1397/11/01
6) جشنواره بين المللى خوارزمى، ايران، 1398/10/01
7) جشنواره بين المللى فارابى، ايران، 1400/02/02

فعاليت‌هاى اجرايى

1) عضو شوراى کتابخانه پرديس هنرهاى زيبا، ،1391/10/13 ايران، تهران
2) داورى آزمون عملى کارشناسى ارشد موسيقى شناسى، ،1392/04/01 ،1392/04/01 ايران، تهران
3) عضو شوراى تخصصى و علمى مرکز موسيقى حوزه هنرى، ،1392/04/05 ،1392/12/29 ايران، تهران
4) عضو گروه واژه گزينى فرهنگستان ادب و زبان فارسى، ،1392/04/05 ،1392/12/29 ايران، تهران
5) عضو کميته ارزيابى کيفيت پرديس هنرهاى زيبا، ،1392/09/04 ،1394/09/04 ايران، تهران
۵
6) داورى آزمون عملى کارشناسى ارشد رشته موسيقى شناسى (اتنوموزيکولوژى)، ،1393/03/29 ايران، تهران
7) عضو کارگروه هنر و معمارى صندوق حمايت از پژوهشگران فناوران کشور، ،1393/06/16 ،1395/06/16 ايران، تهران
8) داورى آزمون عملى کارشناسى ارشد رشته موسيقى شناسى (اتنوموزيکولوژى)، ،1394/03/25 ،1394/03/26 ايران، تهران
9) داورى آزمون عملى کارشناسى ارشد رشته موسيقى شناسى (اتنوموزيکولوژى)، ،1395/04/24 ،1395/04/25 ايران، تهران
10) عضو هيات مميزه دانشگاه هنر، ،1395/05/23 ايران، تهران
11) عضو کميته منتخب رئيس پرديس براى بررسى پرونده تبديل وضعيت، ،1395/06/15 ايران، تهران
12) عضو هيئت مميزه دانشگاههاى هنر، ،1395/12/01 ،1397/12/01 ايران، تهران
13) عضو کميته منتخب ارتقا و تبديل وضعيت دکتر بهشتى، ،1395/12/17 ايران، تهران
14) رياست کميسيون تخصصى موسيقى، ،1396/02/20 ،1398/02/20 ايران، تهران
15) آزمون عملى کارشناسى ارشد رشته موسيقى شناسى، ،1396/04/15 ،1396/04/16 ايران، تهران
16) عضو کميته منتخب تبديل وضعيت دکتر پاکباز، ،1396/07/19 ايران، تهران
17) عضو کميته تخصصى هنر و معمارى انتشارات دانشگاه تهران، ،1397/04/12 ،1400/04/12 ايران، تهران
18) عضو گروه تخصصى هنر/ معمارى و شهرسازى 32ومين جشنواره بين المللى خوارزمى، ،1397/11/02 ايران، تهران
19) عضو هيئت مميزه مشترک دانشگاههاى هنر، ،1398/02/10 ،1400/02/10 ايران، تهران
20) عضو گروه تخصصى هنر/ معمارى و شهرسازى 33مين جشنواره بين المللى خوارزمى، ،1398/10/15 ايران، تهران
21) عضو کارگروه هنر، شوراى توسعه پژوهش و فناورى در علوم انسانى و هنر براى بررسى ماده 3 آيين نامه ارتقاء اعضاى هيأت علمى،
،1398/10/28 ايران، تهران
22) عضو شوراى تحصيلات تکميلى پرديس هنرهاى زيبا، ،1398/11/24 ،1400/11/24 ايران، تهران
23) عضو دپارتمان تخصصى هنر و معمارى مرکز نشر دانشگاهى، ،1399/07/30 ايران، تهران
24) نماينده هيئت اجرايى جذب اعضاى هيات علمى دانشگاه تهران، ،1399/08/17 ،1401/08/17 ايران، تهران
25) عضو شوراى علمى پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، ،1399/09/12 ايران، تهران
26) عضو گروه تخصصى هنر/ معمارى و شهرسازى سى و چهارمين جشنواره بين المللى خوارزمى، ،1399/11/05 ايران، تهران
27) عضو کميته تخصصى هنر و معمارى انتشارات دانشگاه تهران، ،1400/03/24 ايران، تهران
28) عضو کميته موسيقى شوراى تخصصى هنر، معمارى و شهرسازى هيات حمايت از کرسى هاى نظريه پردازى، ،1400/07/01 ،1401/07/01 ايران،
تهران
29) عضو شوراى تخصصى هنر، معمارى و شهرسازى هيات حمايت از کرسى هاى نظريه پردازى و نقد و مناظره، ،1400/07/04 ،1402/07/04 ايران،
تهران
30) عضو گروه تخصصى هنر/ معمارى و شهرسازى بيست و سومين جشنواره جوان خوارزمى، ،1400/09/13 ايران، تهران
31) عضو کميته منتخب بررسى پرونده تبديل وضعيت، ،1400/10/08 ايران، تهران
32) عضو شوراى علمى سمپوزيم اتنوموزيکولوژى ايران، ،1400/10/12 ايران، تهران
33) مدير بخش موسيقى مرکز دائره المعارف بزرگ موسيقى، ايران، تهران

مدير مسئولى ، سردبيرى و …

1) نامه هنرهاى نمايشى و موسيقى، علمى پژوهشى، ،1394/03/20 ،1402/03/20 241872
2) نشريه هنرهاى زيبا: هنرهاى نمايشى و موسيقى، علمى پژوهشى، ،1398/09/10 ،1401/09/10 140/263394
3) مطالعات راهبردى هنر، علمى ترويجى، ،1400/03/04 ،1402/03/04 00/91/3221
4) هنرهاى زيبا – هنرهاى نمايشى و موسيقى، علمى پژوهشى، ،1401/11/16 ،1404/11/16 145/319448
5) پژوهشهاى ميان رشته اى هنر، ساير، ،1401/12/13 ،1403/12/13 15پ170477/

راهنمايى پايان‌نامه

1) موسيقى خيابانى در تهران و انواع آن، مينا جعفرى هرندى، دانشگاه تهران، 1394/04/09
جوايز و افتخارات(در زمينههاى مختلف مانند: طرح, مقاله, …)
1) فرهيختگى در محيط مردمى: غزلخوانى تهرانى و بسترهاى فرهنگى – اجتماعى آن، ملى، ساير، 1