هومان اسعدی

هومان اسعدی فراگیری موسیقی را با نواختن ساز سه‌تار آغاز کرد و در ادامه به تکمیل اطلاعات خود در زمینهٔ مبانی موسیقی نظری، موسیقی‌شناسی قومی و شناخت ردیف پرداخت. استادانش در موسیقی محمدتقی مسعودیه، حسین علی زاده، مجید کیانی، داریوش صفوت، داریوش طلایی و داریوش پیرنیاکان بوده‌اند. سال ۱۳۸۵ در رشتهٔ پژوهش هنر از دانشکدهٔ هنر دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکترای تخصصی دریافت کرد و هم‌اکنون استادیار دانشگاه تهران است.

تحصیلات

کارشناسی ارشد, 1379, پژوهش هنر (گرایش موسیقی), دانشگاه تهران

کارشناسی, 1377, موسیقی, دانشگاه تهران

دکتری, 1385, پژوهش هنر (گرایش موسیقی), دانشگاه تربیت مدرس

کتاب‌های تالیفی

حسین علیزاده ، هومان اسعدی، مینا افتاده ، علی بیانی ، مصطفی کمال پورتراب و ساسان فاطمی. “مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی.” : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-چشم انداز، 1386.

کتاب‌های ترجمه شده

هومان اسعدی. “سیری در هنر ایران (تاریخچه و مبانی موسیقی).” تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1387.

فصلی از کتاب

Hooman Asadi. “Intercultural Comparison of Maqam and Related Phenomena.” Berlin: Trafo Verlagsgruppe (Trafo Wissenschaftsverlag), 2008.

Hooman Asadi, and تقی بینش . “Encyclopaedia Islamica (Brill).” Leiden: Brill, 2013.

Hooman Asadi, Taher Roushandel Arabtani, and Afshin Omidi. “Competitiveness in Emerging Markets.” : Springer, 2018.

Taher Roushandel Arabtani, Hooman Asadi, and Afshin Omidi. “Competitiveness in Emerging Markets: Market Dynamics in the Age of Disruptive Technologies.” : Springer, 2018.

هومان اسعدی. “دائره‌المعارف یزرگ اسلامی.” تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1387.

هومان اسعدی. “دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.” تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1389.

هومان اسعدی. “دائره‌المعارف یزرگ اسلامی.” تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392.

هومان اسعدی. “تاریخ جامع ایران: موسیقی دوران تیموریان.” تهران: مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی (مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی)، 1393.

کتاب‌های غیر از تالیف و ترجمه

هومان اسعدی. “ردیف میرزا عبدالله به روایت و اجرای استاد نورعلی برومند (متن تحلیلی دوزبانه همراه مجموعه سی دی).” : موسسه فرهنگی هنری ماهور، 1385.

هومان اسعدی. “ردیف آوازی و تصنیفهای قدیمی به روایت و اجرای استاد عبدالله دوامی (متن تحلیلی دوزبانه همراه مجموعه سی دی).” : موسسه فرهنگی هنری ماهور، 1386.

هومان اسعدی. “تیموریان، موسیقی: دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.” تهران: دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی)، 1387.

هومان اسعدی، حسین علیزاده، مینا افتاده، علی بیانی، مصطفی کمال پورتراب و ساسان فاطمی. “مبانی نظری موسیقی ایرانی.” تهران: مؤسسه فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور، 1388.

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

Hooman Asadi, and Taher Roushandel Arabtani. “Media Innovations in Digital Music Distribution: The Case of Beeptunes.com.” Springer International Publishing Switzerland 18/1, no. 1505 (2018): 93-108.

هومان اسعدی. “از مقام تا دستگاه: منشاء و ساختار ردیف موسیقی کلاسیک ایران.” مجموعه مقالات -، 1 (1378): 111-101.

هومان اسعدی. “بررسی تطبیقی و اجمالی جنبه هایی از مقدمه سازی پیش ساخته در موسیقی کلاسیک عربیک ترکیک ایرانی و تاجیکی.” فصلنامه فرهنگ و گفتگو -، 1 (1379): 60-55.

هومان اسعدی. “آلات موسیقی در نگاره های دوران تیموری: یک بررسی سازشناختی.” نشریه علوم انسانی ایران 9، 3 (1381): -.

هومان اسعدی. “اولویتهای پژوهشی گروه مطالعات موسیقی.” اولویتهای پژوهشی در بخش فرهنگ -، 1 (1383): 237-249.

تقی بینش و هومان اسعدی. “پرده.” دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی) -، 13 (1383): 591-592.

هومان اسعدی. “بهجت الروح.” دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی) -، 13 (1383): 134-137.

هومان اسعدی، ژان دورینگ و ساسان فاطمی. “چکیده مقالات و کتاب های موسیقی – موسیقی و هنرهای نمایشی.” چکیده های ایرانشناسی -، 24 (1383): 1-15.

هومان اسعدی. “تحریر.” دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی) -، 14 (1385): 601-603.

هومان اسعدی. “پیش درآمد.” دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی) 14، 14 (1385): 140-143.

هومان اسعدی. “موسیقی دوران تیموریان.” مجموعه تاریخ جامع ایران 18، 18 (1393): 97-184.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

Hooman Asadi. “Musical Instruments if Timurid Paintings: An Organological Approach.” The International Journal Of Humanities Of The Islamic Republic Of Iran 9, no. 3 (2002): 1-26.

Hooman Asadi, Dariush Safvat, and Mahmood Tawoosi. “Historical Background of the Dastgah Concept in Persian Musical Manuscripts.” The International Journal of Humanities 14, no. 3 (2007): 1-10.

simin soleimanifar, zahra jafari, masoud motasaddi zarandy, Hooman Asadi, and hamid haghani. “Relationship between Intelligence Quotient and Musical Ability in Children with Cochlear Implantation.” Iranian Journal of Otorhinolaryngology 28/5, no. 88 (2016): 345-352.

هومان اسعدی. “نگاهی اجمالی به پیشینه تاریخی موسیقی در ماوراءالنهر.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 5 (1378): 88-59.

هومان اسعدی. “شش مقام به عنوان یک سیستم موسیقایی.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 6 (1378): 9-9.

هومان اسعدی. “موسیقی شناسی و زبان شناسی.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 9 (1379): 61-57.

هومان اسعدی. “از مقام تا دستگاه: نگاهی موسیقی شناختی به جنبه هایی از سیر تحول نظام موسیقی کلاسیک ایران.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 11 (1380): 75-59.

هومان اسعدی. “نگاهی اجمالی به سیر تحول مفهوم لحن در موسیقی جهان اسلام.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 13 (1380): 68-57.

هومان اسعدی. “حیات موسیقایی در دوران تیموریان : از سمرقند تا هرات.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 4، 14 (1380): 52-25.

هومان اسعدی و محمد رضا پورجعفر . “همنهادی فرهنگهای موسیقایی ایران و هند در موسیقی کلاسیک کشمیر:بررسی تطبیقی اسامی وتوالی اصوات در ادوار – مقامات و راگاها.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 4، 15 (1381): 31-47.

هومان اسعدی. “جنبه های نمادین مقام در موسیقی جهان اسلام.” فصلنامه خیال – فرهنگستان هنر -، 1 (1381): 26-39.

هومان اسعدی. “بحثی درباره مفهوم و روش پژوهش: دوگانه دانشورانه/علمی.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 4، 16 (1381): 171-159.

هومان اسعدی. “مفهوم عاشق در فرهنگ موسیقایی شمال خراسان.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 17 (1381): 9-29.

هومان اسعدی. “تو هرگز این موسیقی را نخواهی فهمید.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 18 (1381): 166-153.

هومان اسعدی. “گام بالقوه در موسیقی دوران تیموری.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 5، 18 (1381): 112-97.

هومان اسعدی. “مفهوم و انواع ایقاع در دوران تیموری.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 6، 21 (1382): 123-136.

هومان اسعدی. “مطالعه ای سازشناختی در رسالات و نگاره های موسیقایی تیموری.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 6، 24 (1383): 61-98.

هومان اسعدی. “نکاتی درباره یک رساله موسیقی صفوی.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 26 (1383): 89-95.

هومان اسعدی. “جستاری در مفهوم موسیقایی زمان از منظری پدیدارشناختی.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 28 (1384): 83-91.

خسرو مولانا و هومان اسعدی. “نخستین استوانه های حافظ الاصوات در ایران: گفتگو با خسرو مولانا.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 29 (1384): 157-200.

هومان اسعدی. “فنوگراف و بازیابی صداهای خاموش.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 8، 29 (1384): 143-150.

هومان اسعدی. “نگاهی به مفهوم و سیر تکوین پیش درآمد در موسیقی ایرانی.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 33 (1385): 147-152.

وینچنتسو مانفردینی و هومان اسعدی. “دفاعی از موسیقی جدید و نخبگان اهل عمل آن ( 1788 ) از وینچنتسو مانفردینی.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 9، 34 (1385): 163-170.

اریک ساتی و هومان اسعدی. “خاطرات یک فراموشکار ( 1912- 1914 ) از اریک ساتی ( آهنگساز ).” فصلنامۀ موسیقی ماهور 9، 34 (1385): 199-202.

هومان اسعدی. “گفتگو در باب موسیقی قدیم و جدید ( 1581 ) – وینچنتسو گالیلئی.” فصلنامۀ موسیقی ماهور -، 34 (1385): 151-156.

هومان اسعدی. “سایه‌روشن‌های مُدال: مطالعه‌ای تطبیقی در ساختار آواز بیات اصفهان.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 11، 41 (1387): 47-57.

هومان اسعدی. “بازنگری پیشینه‌ی تاریخی مفهوم دستگاه.” فصلنامۀ موسیقی ماهور 12، 45 (1388): 33-62.

ایلناز رهبر، هومان اسعدی و  رامون گاژا . “سازهای موسیقی دوره‌ی صفوی به روایت کمپفر و شاردن مقایسه‌ای تطبیقی در بخش سازشناختی از سفرنامه‌ی کمپفر و شاردن.” نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) 2، 41 (1390): 23-32.

علی کاظمی و هومان اسعدی. “ترنم‌های آوایی در آواز ایرانی: مطالعه‌ی موردیِ درآمدِ دستگاه چهارگاه.” نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) 3، 43 (1391): 23-32.

ایلناز رهبر و هومان اسعدی. “جایگاه بانوان موسیقی‌دان در دورۀ صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگری.” نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2، 4 (1392): 115-132.

مریم چالش و هومان اسعدی. “مفهوم «سیر نغمگی» در موسیقی دستگاهی ایران (مطالعۀ موردی: درآمد آواز بیات اصفهان).” نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) 22، 2 (1396): 81.

مازیار کنعانی و هومان اسعدی. “بررسی نقش ساز تمبک در همنوازی با سازهای ملودیک موسیقی کلاسیک ایران.” نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) 24، 1 (1398): 5-14.

هومان اسعدی. “سیر تحول مقام تا دستگاه.” فصلنامه موسیقی سبزآرنگ 1، 1 (1399): .

فرزاد دائمی، هومان اسعدی و آناهیتا مقبلی. “بررسی و ترانویسی تصنیفی نغمه‌نگاری‌شده به شیوۀ تلفیقی (ابجدی-نقطه‌ای) از مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسّلطنه)، با نگاهی به فواصل پیشنهادی منتظم‌الحکماء.” نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) 26، 1 (1400): 5-12.

پویا نکویی ریزی و هومان اسعدی. “تاریخ مفهوم مکتب اصفهان: بررسی گفتمان‌های هویت‌ساز در تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی شهر اصفهان.” نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) 26، 3 (1400): 13-24.

نکیسا هدایت زاده، اسماعیل بنی اردلان و هومان اسعدی. “نقد و بررسی رسالۀ در معرفت موسیقی منسوب به دورۀ صفوی: تحلیل تطبیقی در مکاتب علم موسیقی.” پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 54، 2 (1400): 525-545.

هومان اسعدی، تنگیز شاولو خاشویلی و کورش متین. “«گفت و واگفت» در ساز‌آرایی سازهای ایرانی.” نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 13، 29 (1401): 41-63.

همایش‌های بین‌المللی

Hooman Asadi. “Raga and Dastgah Phenomena: A Comparative Study on Modal Systems.” India-Iran: Confluence of Musical Cultures, Mumbai.

, Hooman Asadi, Taghi Zahraei Salehi, and . “The Effects of Various Antibiotics On Marine Bacteria.” International Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology, Badajoz.

Hooman Asadi. “The Frozen Radif: Quarrel of Ancient and Modern in Persian Music.” Third Biennial Convention of the Association for the Study of Persianate Societies, Tbilisi.

Hooman Asadi. “Music in the Context of Islamic Wisdom.” International Seminar on the Philosophy of Islamic Art, Tehran.

Hooman Asadi. “Philosophies of Music in Islamic Civilization.” Philosophy of Islamic Art, Tehran.

Hooman Asadi. “Reconsidering “Mode” as a Generic Musicological Concept (Keynote Speaker).” Rethinking Musical Mode, Graz.

هومان اسعدی. “نگاهی به بنیانهای فکری مکتب منتظمیه: مطالعه ای در ساختار گام بالقوه و نحوه تکوین ذی الخمسهای ملایم.” همایش بین المللی عبدالقادر مراغی، تهران.

هومان اسعدی. “بحثی در طبقه‌بندی انواع موسیقی.” بخش پژوهش سی‌و‌دومین جشنوارۀ بین‌المللی موسیقی فجر، تهران.

همایش‌های داخلی

هومان اسعدی. “سنت مقامی در موسیقی ماوراء النهر.” دومین همایش بین المللی تاریخ علم در ایران،.

هومان اسعدی. “جنبه هایی از حیات موسیقایی در ایران قرن 19 میلادی: به سوی یک بررسی فرهنگی اجتماعی از موسیقی ایران در دوران قاجار.” کنفرانس بین المللی هنر و معماری دوران قاجار،.

هومان اسعدی. “از مقام تا دستگاه: منشاء و ساختار ردیف موسیقی کلاسیک ایران.” سمپوزیوم بین المللی هنرهای سنتی آسیا و اقیانوسیه،.

هومان اسعدی. “به سوی شکل گیری مفهوم دستگاه: مطالعه ای در تاریخ موسیقی ایران.” همایش بین المللی گروه مطالعاتی مقام – شورای بین المللی موسیقی سنتی،.

هومان اسعدی. “موسیقی آیینی و مذهبی اسلامی در ایران: یک بررسی گونه شناختی.” دومین سمپوزیوم بین المللی موسیقی سنتی و قدسی: میراث بشریت،.

هومان اسعدی. “حیات موسیقایی در سمرقند و هرات قرن 15 میلادی: به سوی بررسی تاریخ اجتماعی موسیقی در دوران تیموری.” سومین سمپوزیوم بین المللی موسیقی در جامعه،.

هومان اسعدی. “جایگاه آراء عبدالقادر مراغی در مکتب منتظمیه.” همایش بزرگداشت عبدالقادر مراغی،.

هومان اسعدی. “مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایران: پتانسیلهای خلاقیت در بستر سنت.” اولین کارگاه موسیقی دانشجویان کشور،.

هومان اسعدی. “مفهوم دستگاه در موسیقی ایرانی: مطالعه موردی چهارگاه.” موسیقی سنتی آسیا و اقیانوسیه،.

هومان اسعدی. “تاثیرات موسیقی ایرانی بر سبک شناسی علیرضا مشایخی.” سومین سمپوزیوم بین المللی موسیقی سنتی و قدسی،.

هومان اسعدی. “ردیف موسیقی ایران: بررسی تطبیقی آواز بیات اصفهان.” دومین کارگاه موسیقی دانشجویان کشور،.

هومان اسعدی. “جهانی شدن و موسیقی ایرانی.” ما و چشم انداز جهانی فرهنگ، تهران.

هومان اسعدی. “اتنوموزیکولوژی و چالشهای آن.” نخستین همایش انسان شناسی هنر، تهران.

هومان اسعدی. “چالشهای آموزش موسیقی سنتی در نهادهای آکادمیک.” کنفرانس بین المللی آموزش هنر، تهران.

هومان اسعدی. “برنامه‌های درسی موسیقی و موسیقی‌شناسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی نظام آموزش عالی.” همایش ملی آموزش عالی هنر، اصفهان.

هومان اسعدی. “اتنوموزیکولوژی و مطالعات موسیقی.” موسیقی و جامعه، تهران.

هومان اسعدی. “مسمعه‌ی تهران: موسیقی و صدای شهر.” تجربه‌ی تهران: انسان، فضاهای عمومی و کیفیت زندگی شهری، تهران.

هومان اسعدی. “روند تکوین و شناخت‌شناسی رشته اتنوموزیکولوژی.” انسان‌شناسی و فرهنگ، تهران.

هومان اسعدی. “آسیب‌شناسی پژوهش‌های موسیقایی در محیط‌های دانشگاهی ایران.” روش های پژوهش هنر در ایران،.

هومان اسعدی. “نگاهی به آراءِ فارابی در باب صناعت موسیقی نظری.” سلسله سمینارهای مدرسه اسلامی هنر، قم.

هومان اسعدی. “قرائت قرآن کریم و تجربۀ زیباشناختی از منظر نشانه‌شناسی اصوات و نغمات.” دومین همایش ملی قرآن کریم و هنر، قم.

هومان اسعدی. “مبانی نظری و ادوار موسیقی کلاسیک هند.” همایش بین المللی معنای زیبایی،.

داوری‌های انجام شده

جشنواره بین‌المللی فارابی، ایران، 1388/05/19

جشنواره بین‌المللی فارابی، ایران، 1388/05/20

فعالیت‌های اجرایی

عضو شورای پژوهشی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، 1386/01/27، ایران، تهران

عضو گروه واژه گزینی تخصصی موسیقی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386/02/09، 1386/12/29، ایران، تهران

عضو شورای آموزش و پژوهش مرکز موسیقی و سرود، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1386/07/25، ایران، تهران

عضویت در گروه موسیقی- گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388/02/27، 1388/12/29، ایران، تهران

عضو کمیته تخصصی هنر و معماری، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، ریاست جهموری، 1390/06/27، 1392/06/27، ایران، تهران

عضو شورای تخصصی بررسی ثبت آثار هنری و موسیقی، 1390/07/06، 1392/07/06، ایران، تهران

عضو کمیته تخصصی امور هنری، هنرهای نمایش و سنتی، 1390/07/06، 1392/07/06، ایران، تهران

عضو شورای فنی ارکستر موسیقی ملی ایران، 1390/08/03، ایران، تهران

عضویت در گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393/03/12، 1393/12/29، ایران، تهران

عضویت در گروه موسیقی- گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1394/03/03، 1394/12/29، ایران، تهران

عضو شورای تخصصی برنامه ریزی درسی موسیقی، 1396/06/21، 1396/06/31، ایران، تهران

نماینده هیئت اجرایی جذب، 1396/11/02، 1398/11/02، ایران، تهران

همکاری با کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم)، 1397/01/14، ایران، تهران

مسئولیت علمی تدوین پرونده “ردیف موسیقی ایرانی”جهت ثبت در فهرست میراث معنوی و ئناملموس بشری یونسکو، 1397/01/27، ایران، تهران

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره موسیقی کیش، 1397/05/29، ایران، کیش

مدیر گروه آموزشی موسیقی، 1397/10/30، 1399/10/30، ایران، تهران

تمدید انتصاب مدیریت گروه آموزشی موسیقی دانشگاه تهران، 1400/03/12، ایران، تهران

عضو کمیسیون تخصصی هنر هیئت ممیزه دانشگاه تهران، 1400/10/27، ایران، تهران

مسئول برگزاری آزمون عملی رشته‌های موسیقی آزمون سراسری کشور و کنکور ارشد، 1401/05/01، ایران، تهران

مدیر رشته هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس البرز دانشگاه تهران، 1401/07/04، ایران، تهران

عضو کمیسیون موارد خاص دانشکدگان هنرهای زیبا، 1402/01/15، ایران، تهران

مدیر مسئولی ، سردبیری و …

مدیر بخش موسیقی دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه ایران، علمی پژوهشی، 1387/01/27، 1394/01/27، 2232

پذیرش مسئولیت در قوای سه گانه

عضویت در کارگروه موسیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1397/02/15

تمدید انتصاب مدیریت گروه موسیقی دانشگاه تهران، 1400/03/12

مسئول برگزاری آزمون‌های عملی آزمون‌های سراسری و ارشد رشته‌های موسیقی، 1401/05/01

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

پژوهشگر برگزیده سال – نوزدهیمن جشنواره بین المللی موسیقی فجر، بین‌المللی، سایر، 1382/10/11

عضویت در مجامع ملی و بین‌المللی

کمیته پژوهشگران خانه موسیقی ایران، عضو، ملی، 1378/10/11، 1111/01/01

Study Group Maqam – ICTM، عضو، ملی، 1376/10/11، 1111/01/01

International Council for Traditional Music – ICTM، عضو، ملی، 1374/10/11، 1111/01/01

Central Asian Scholars Forum – Harvard University، عضو، ملی، 1376/10/11، 1111/01/01

International Music Council – UNESCO – National Committee in Iran، عضو، ملی، 1382/10/11، 1111/01/01

Society for Ethnomusicology – SEM، عضو، ملی، 1372/10/11، 1111/01/01